PROGRAMMI TECNICI DI SETTORE
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
YAMANAKA-HA SHINDO-RYU JUJUTSU
MAROTO-HA TAKEDA-RYU AIKI-JUTSU
MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAI-DO
KOBUDO